Jay

[03/05/2005-05:10:53] jayzninvazn: dude…i’m stilling here right now thinking…wtf…where is my sweet peter…i miss him 🙁
[03/05/2005-05:10:53] *** Auto-response sent to jayzninvazn: gem’s
[03/05/2005-05:11:02] *** “jayzninvazn” signed off at Sat Mar 05 05:11:02 2005.
lol ^_^